1. Warunki użytkowania

Uzyskując dostęp do niniejszej strony internetowej zgadzasz się na związanie niniejszymi Warunkami korzystania z witryny internetowej, wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zgadzają się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z żadnymi z tych haseł, zabronione jest korzystanie z tej witryny lub korzystanie z niej. Materiały zawarte w niniejszej witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej pl.getphotoback.com w celu oglądania wyłącznie w celach prywatnych, niehandlowych. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu i na mocy tej licencji nie można:

  • Modyfikować lub skopiować materiały;
  • Używać materiałów w celach handlowych lub do celów publicznych (handlowych lub niehandlowych);
  • Próbować dekompilować lub odwzorowywać oprogramowanie zainstalowane na stronie internetowej pl.getphotoback.com;
  • Usunąć z materiałów materiały chronione prawami autorskimi lub innymi zastrzeżonymi dokumentami; lub
  • Przekazać materiały innej osobie lub “lustrzać” materiały na dowolnym innym serwerze.
  • Ta licencja zostanie automatycznie rozwiązana, jeśli użytkownik naruszy dowolny z tych ograniczeń i może zostać rozwiązany w dowolnym momencie pl.getphotoback.com Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po zakończeniu niniejszej licencji należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Oświadczenie

Materiały na stronie internetowej pl.getphotoback.com są dostarczane “tak jak jest”. pl.getphotoback.com nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki handlowe, przydatność do określonego celu lub niezgodność z prawami własności intelektualnej lub inne naruszenia praw . Ponadto pl.getphotoback.com nie gwarantuje ani nie przedstawia żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych rezultatów lub wiarygodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach związanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku pl.getphotoback.com lub jego dostawców nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody (w tym między innymi szkody poniesione przez utratę danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działaniu) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na @ @@@ ‘s adresu internetowego, nawet jeśli pl.getphotoback.com lub pl.getphotoback.com upoważniony przedstawiciel został poinformowany ustnie lub pisemnie o możliwości takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dotyczące domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub wtórne, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

5. Korekty i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej pl.getphotoback.com mogą obejmować błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. pl.getphotoback.com nie gwarantuje, że żadne materiały na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. pl.getphotoback.com mogą dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. pl.getphotoback.com nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

pl.getphotoback.com nie przeanalizował wszystkich stron połączonych ze stroną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za treść takiego powiązanego serwisu. Włączenie dowolnego linka nie oznacza poparcia pl.getphotoback.com z serwisu. Korzystanie z takiej połączonej witryny jest na własne ryzyko użytkownika.

7. Warunki modyfikacji serwisu

pl.getphotoback.com mogą zmienić w dowolnym momencie niniejsze warunki korzystania ze swojej strony internetowej bez uprzedzenia. Korzystając z niniejszej strony zgadzasz się na związanie się z aktualną wersją niniejszych Warunków Użytkowania.

8. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej pl.getphotoback.com podlegają prawu stanu Delhi w Indiach bez względu na przepisy dotyczące kolizji przepisów.